info@ieg.nu
IEG 2.0

B4 Undermarksbyggande

IEG 2.0

B4 Undermarksbyggande

Uppdrag

Delområdet ska utifrån rekommendationer från delområde A, genomföra konsekvensanalyser och formulera rekommendationer för tillämpning av Eurokod, för dimensionering och verifiering av undermarksbyggande i jord och berg. Inom ramen för delområdet inkluderas preliminärt följande konstruktioner: Bergtunnel, Bergrum, Cut-and-cover (i samverkan med B1).

Delområdet ansvarar för att definiera vilka konstruktioner som ska beröras inom delområdet och för dessa tillämpa Eurokod och ta fram rekommendationer för förtydliganden och fortsatt arbete. I det arbetet ingår även att definiera termen undermarksbyggande, samt att avgränsa i vilken omfattning ”micro-tunnlar” respektive sänktunnlar ska inkluderas.

Delområdet hanterar följande specifika frågor: Underlag för att kunna skriva kapitel i EN 1997-3 för verifiering av undermarksbyggande Inkluderar att identifiera vilka kompletteringar som krävs utöver det som hanterats inom delområde A respektive B1, B2 och B3. Definiera vilka konstruktioner inkluderas i undermarksbyggande [avgränsning] Definiera termen undermarksbyggande Beröra följande frågor: förstärkt berg (i samverkan med BI förstärkt berg slänt); tät o otät konstruktion (i samverkan med A5); stabilitet respektive deformationer berg; metoder för att prova och undersöka; bergsprängning; uttagsmetodens effekt; Underhåll och reparation; beständighet. Plan för hur dimensionering och verifiering av undermarksbyggande ska hanteras på kort och lång sikt. Detta kopplas till specifika regelverk och praxis avseende berg som tillämpas idag.

Deltagare

Ordförande: Ulf Lindfors Nordic GeoMechanics

Kontakt styrelsen: Johan Spross KTH

Övriga

Märit Berglind Eriksson Itasca
Beatrice Lindström Hard Rock Engineering
Cecilia Montelius NCC
xxxxxx Trafikverket
William Bjureland Skanska

Status: