info@ieg.nu

IEG 2.0

Ordlista

IEGs ordlista omfattar termer som är definierade i EN 1990 respektive EN 1997-1, EN 1997-2, EN 1997-3.
Översättningens syfte är att för IEGs arbete ha ett gemensamt överenskommet språkbruk

Förslag till översättning av respektive term görs genom jämförelse med tidigare översättning av motsvarande term.
Här används flera olika källor för att hitta den mest lämpliga svenska termen bl.a. tidigare översättning av EN 1990/EN1997, rikstermdatabasen, PBL

För att skapa en tydlig tillämpning inom IEG har styrelsen för vissa termer kompletterat med ett FÖRTYDLIGANDE. Detta för att underlätta en gemensam tolkning. Behovet uppstår då det inte alltid finns ett helt entydigt svenskt ord som motsvarar det engelska.
IEGs styrelse fastställer översättningen inklusive ev. FÖRTYDLIGANDE, innan den publiceras. I dagsläget finns termer i EN 1990 delvis översatta. Arbetet pågår med övriga termer.

I följande rapport hittar du alla termer som så här långt har översatts, inklusive bakomliggande källor.  Termer med bakgrund 20240311 
Lista över översatta termer hittar du här Terminologi – ordlista sv-eng

bärförmåga – resistance

förmåga hos ett bärverk, eller del av, att klara belastning utan brott. FÖRTYDLIGANDE: I vissa sammanhang används ordet kapacitet, t.ex. tvärkraftskapacitet. Geoteknisk bärförmåga = markens förmåga att ta upp laster från bärverk, eller bärverksdelar, utan att det uppstår brott i marken Konstruktiv bärförmåga = bärverksdelens förmåga att överföra lasteffekter utan att brott eller skadliga deformationer uppstår i bärverksdel.
capacity of a structure, or a part of it, to withstand actions without failure

bärverk – structure

del av byggnadsverks som ger stabilitet, bärförmåga och styvhet för olika laster. ANM: Denna definition inkluderar bärverk som består av en del eller en kombination av sammanfogade delar.
part of the construction works that provides stability, resistance, and rigidity against various actions Note 1 to entry: This definition includes structures that comprise one member or a combination of connected members.

bärverkets tillförlitlighet – structural reliability

ett bärverks eller bärverksdels förmåga att under hela sin avsedda livslängd uppfylla de angivna krav det har dimensionerats för. ANM 1: Tillförlitlighet uttrycks vanligtvis i termer av sannolihet för överskridande. ANM 2: Tillförlitlighet omfattar bärverkets säkerhet, brukbarhet och beständighet. FÖRTYDLIGANDE: jämför geoteknisk tillförlitlighet (EN 1997)
ability of a structure or a structural member to fulfil the specified requirements during the service life for which it has been designed Note 1 to entry: Reliability is often expressed in terms of probability of exceedance. Note 2 to entry: Reliability covers safety, serviceability and durability of a structure.

bärverks eller geoteknisk modell – structural or geotechnical model

fysisk, matematisk, eller numerisk idealisering av det bärande eller geotekniska systemet som används för analys, dimensionering eller verifiering. FÖRTYDLIGANDE: De i EN 1997 använda modellerna Ground Model och Geotechnical Design Model är specialfall av denna generella Geotekniska modell.
physical, mathematical, or numerical idealization of the structural or geotechnical system used for the purposes of analysis, design, and verification

bärverksdel – structural member

fyskiskt urskiljbar del av ett bärverk, t.ex. pelare, balk, platta, grundläggning
physically distinguishable part of a strucutre, e.g. column, beam, plate, foundation

beständighet – durability

ett bärverks, eller bärverksdels, förmåga att uppfylla, med planerat underhåll, de dimensionerande funktionella kraven under avseed dimensionerande livslängd. FÖRTYDLIGANDE: Det ska noteras att planerat underhåll ingår för att uppfylla kravet på beständighet. Ur geoteknisk synvinkel kan därför projekteringen behöva kompletteras med plan för underhåll.
ability of a structure or structural member to satisfy, with planned maintenance, its design performance requirements over the design service life

brottgränstillstånd – ultimate limit state, ULS

tillstånd förenade med kollaps eller med andra liknande former av brott i bärverket. ANM: De motsvarar vanligtvis den maximal bärförmågan hos ett bärverk eller bärverksdel
state associated with collapse or other forms of structural failure Note 1 to entry: Ultimate limit states generally correspond to the maximum load-carrying resistance of a structure or structural member.

bruksgränskriterium – serviceability criterion

dimensioneringskriterium för ett brukgränstillstånd
design criterion for a serviceability limit state

bruksgränstillstånd – servicability limit state, SLS

tillstånd som om det överskrids leder till att anginva bruksvillkor för ett bärverk eller bärverksdel inte längre uppfylls FÖRTYDLIGANDE: notera att verifiering av bruksgränstillståndet inte är samma som att göra en prognos över förväntade deformationer.
state that corresponds to conditions beyond which specified service requirements for a structure or structural member are no longer met

byggnadsverk – construction work

allt som byggs eller är ett resultat från byggprocessen. ANM: Temern inkluderar byggnadsverk och anläggningar. Den refererar till det kompletta byggnadsverket inklusive bärande, geotekniska och andra delar. FÖRTYDLIGANDE: Allt som byggs är ett resultat från byggprocessen. Naturlig slänt blir en del av hanteringen av omgivningspåverkan. En förstärkt slänt är ett byggnadsverk.
everything that is constructed or results from construction operations. Note 1 to entry: The term covers both buildings and civil engineering works. It refers to the complete construction works comprising structural members, geotechnical elements and elements other than structural.

differentiering av tillförlitlighet – reliability differentiation

measures intended for the socio-economic optimisation of the resources to be used to execute construction works, taking into account all the expected consequences of failure and the cost of the construction works
åtgärder avsedda för samhällsekonomisk optimering av de resurser som skall användas för att uppföra ett byggnadsverk, med beaktande av alla förväntade konsekvenser av ett brott och kostnaden för byggnadsverket

dimensionerande livslängd – design service life

antagen tidsperiod för vilken ett bärverk eller del av det ska användas för sitt avsedda ändamål med förväntat underhåll men utan behov av större reparationer FÖRTYDLIGANDE: I EN 1990 version, så var den engelska termen, design working life. Notera att det finns närliggande begrepp inom PBL som inte har identisk betydelse, brukstid och ekonomisk livslängd.
assumed period for which a structure or part of it is to be used for its intended purpose with anticipated maintenance but without major repair being necessary

dimensionerande värde för en geometrisk egenskap – design value of a geometrical property

värde av en geometrisk egenskap som inkludera all avvikelse
value of a geometrical property that includes any deviation

dimensionerande värde för en last – design value of an action

värde erhållet genom multiplicering av det representativa värdet för en last med partialkoefficienten eller direkt bestämd.
value obtained by multiplying the representative value of an action by a partial factor γF or determined directly

dimensionerande värde för material- eller produktegenskap – design value of a material or product property

värde ehållet antingen genom division av det "inferior" representativa värdet of material- eller produktegenskapen med en material partialkoefficient, eller när det är mer kritiskt, multiplikation av "superior" representativa värdet med en material partialkoefficient. ANM 1: i speciell fall kan värdet bestämmas genom direkt bestämning ANM 2: Se andra Eurokoder för specifika regler
value obtained by either dividing the inferior representative value of a material or product property by a partial material factor or, when it is more critical, by multiplying the superior representative value by a partial material factor Note 1 to entry: In special circumstances, the value may be obtained by direct determination. Note 2 to entry: See the other Eurocodes for specific rules.

dimensioneringskriterier – design criteria

kvantitativa formuleringar som för varje gränstillstånd beskriver de villkor som ska uppfyllas FÖRTYDLIGANDE: I en del dokument används termen dimensioneringsgrunder istället för termen dimensioneringskriterier. Villkoren kan formuleras i termer av tillåtna spänningar, töjningar, deformationer eller laster.
quantitative formulations describing the conditions to be fulfilled for each limit state

dimensioneringssituation – design situation

fysiska tillstånd som kan inträffa under en given tidsperiod, för vilken det ska visas, med tillräckligt tillförlitlighet, att relevanta gränstillstånd inte överskrids. FÖRTYDLIGANDE: Ur ett geotekniskt perspektiv viktigt att belysa att det fysiska tillståndet inkluderar en för den givna tidsperioden bestämd geomodell kompletterad med laster och restriktioner.
physical conditions that could occur during a certain time period for which it is to be demonstrated, with sufficient reliability, that relevant limit states are note exceeded

direkt last – direct action

en uppsättning av krafter, eller laster, som verkar på bärverket
set of forces, or loads, applied to the structure

fara – hazard

ovanlig och alvarlig händelse, t. ex. en extrem last eller miljöpåverkan, otillräcklig hållfasthet eller styvhet, eller överdrivet stora skadliga avvikelser från avsedda dimensioner FÖRTYDLIGANDE: termen används i andra sammanhang ibland som synonym till risk, eller som ett begrepp för att beskriva källor till skada.
unusual and severe event, e.g. an abnormal action or environmental influence, insufficient strength or stiffness, or excessive detrimental deviation from intended dimensions

frekvent värde för en variabel last – frequent value of a variable action

värde använt för verifiering av brottgränstillståndet som inkluderar olyckslast och verifiering av några reversibla bruksgränstillstånd. ANM: Qfreq kan uttryckas som en bestämd del av det karakteristiska värde, där ψ1 ≤ 1.
value used in the verification of ultimate limit states involving accidental actions and in the verification of some reversible serviceability limit states Note 1 to entry: Qfreq can be expressed as a proportion ψ1 of the characteristic value (i.e. Qfreq = ψ1Qk), where ψ1 ≤ 1

geotekniskt bärverk – geotechnical structure

bärverk som inkluderar mark eller en bärverksdel som förlitar sig på marken för bärförmåga FÖRTYDLIGANDE: Ett geotekniskt bärverk tar nytta av markens mekaniska egenskaper för att säkerställa stabilitet och bärförmåga. Tidigare ofta kallat geokonstruktion.
structure that includes ground or a structural member that relies on the ground for resistance

gränstillstånd – limit state

tillstånd som om det överskrids leder till att bärverket inte längre uppfyller relevant dimensioneringskriterier FÖRTYDLIGANDE: noter att det är överskridandet som definieras, inte att man håller sig inom gränstillståndet
state beyond which the structure no longer satisfies the relevant design criteria

grundvariabel – basic variable

variabler som representerar fysiska storheter som beskriver laster och påverkan från miljön, geometriska storheter, samt materialegenskaper inklusive jordegenskaper
variable representing a physical quantity that characterizes actions and environmental influences, geometrical quantities, and material properties, including ground properties

hållbarhet – sustainability

förmåga att minimera de ogynsamma effekterna från byggnadsverket på icke-förnybara resusurer i miljö, på samhället och på ekonomin under deras hela livscykelen FÖRTYDLIGANDE: Hållbarhet i Eurokod är kopplat till begreppet med hållbar utveckling avseende ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner, jämför FNs Globala mål.
ability to minimize the adverse impact of the construction works on non-renewable resources in the environment, on society, and on economy during their entire life cycle

indirekt last – indirect action

en uppsättning av påtvingade deformationer eller accelerationer orsakade av exempelvis, temperaturändringar, fuktvariationer, ojämn sättning eller jordbävningar
set of imposed deformations or accelerations caused for example, by temperature changes, moisture variation, uneven settlement or earthquakes

karakteristiskt värde för en last – characteristic value of an action

värde av en last valt, så långt det är möjligt fastställd på statistisk grund, för att motsvara en föreskriven sannolikhet att inte överskridas på den ogynsamma sidan under en specificerad refensperiod
value of an action chosen, as far as it can be fixed on a statistical basis, to correspond to a prescribed probability of not being exceeded unfavourably during a specified reference period

karakteristiskt värde för material- eller produktegenskap – characteristic value of a material or product property

värde på en materialegenskap eller egenskap hos en produkt som har en föreskriven sannolikhet att inte uppnås i en hypotetisk obegränsad provningsserie ANM: Detta värde motsvarar normalt en angiven fraktil av den antagna statistiska fördelningen hos den aktuella material- eller produktegenskapen. Under vissa omständigheter används ett nominellt värde som karakteristiskt värde
value of a material or product property having a prescribed probability of not being attained in a hypothetical unlimited test series Note 1 to entry: This value generally corresponds to a specified fractile of the assumed statistical distribution of the particular property of the material or product. A nominal value is used as the characteristic value in some circumstances.

kombinationsvärde för en variabel last – combination value of a variable action

value of an accompanying action to be used in the verification of ultimate limit states in persistent or transient design situations and irreversible serviceability limit states, chosen - in so far as it can be fixed on statistical bases - so that the probability that the effects caused by the combination will be exceeded is approximately the same as by the characteristic value of an individual action Note 1 to entry: Qcomb can be expressed as a proportion ψ0 of the characteristic value (i.e. Qcomb = ψ0Qk) where ψ0 ≤ 1.
värde av en samverkan last använd för verifiering av brottgränstillståndet i en ihållande eller tillfällig dimensionerings situation och icke reversibelt bruksgränstillstånd, vald - så långt det är möjligt fastställd på statistisk grund - så att sannolikheten att de effekter som orsakas av kombinationen kommer att överskridas är ungefär densamma som för det karakteristiska värdet av en individuell last. ANM: Qcomb kan uttryckas som en bestämd del av det karakteristiska värde, där ψ0 ≤ 1.

konsekvensklass – consequence class

kategorisering av konsekvensen av brott i bärverket i termer av förlorade människoliv eller personskador och av ekonomiska, sociala och miljö konsekvenser
categorization of the consequences of structural failure in terms of loss of human lives or personal injury and of economic, social, or environmental losses

kvasipermanent värde för en variabel last – quasi-permanent value of a variable action

värde använt för verifiering av brottgränstillståndet som inkluderar olyckslast eller seismisk last; verifiering av några reversibla bruksgränstillstånd och vid beräkning av långtidseffekter. ANM: Qqper kan uttryckas som en bestämd del av det karakteristiska värde, där ψ2≤ 1.
value used in the verification of ultimate limit states involving accidental or seismic actions; in the verification of some reversible serviceability limit states and in the calculation of long-term effects Note 1 to entry: Qqper can be expressed as a proportion ψ2 of the characteristic value (i.e. Qqper = ψ2Qk), where ψ2 ≤ 1.

last – action

mekanisk påverkan på ett bäverk, eller bärverksdel, direkt eller indirekt påförd från omgivningen
mechanical influence on a structure, or a structural member, exerted directly or indirectly from its environment

lasteffekt – effect of actions

resulterande effekt, på en del av bärverket eller hela, från applicering av laster Exempel: inre krafter, moment, späning, töjning, nedböjning och rotation.
action-effect resulting effect, on a structural member or on the whole structure, from the application of actions EXAMPLE Internal forces, moments, stresses, strains, deflections, and rotations.

lastfall – load case

kompatibla lastarrangemang, deformations och geometriska imperfektioner beaktas, när relevant, för verifiering av ett specifikt gränstillstånd. FÖRTYDLIGANDE: Viktigt att notera att lastfall inkluderar även deformationer och geometriska variationer
compatible load arrangements, deformations and geometrical imperfections considered, where relevant, for verification of a specific limit state

lastkombination – combination of actions

uppsättning av dimensionerande värden som används för att verifiera ett bärverks tillförlitlighet för ett gränstillstånd under samtidig påverkan av olika laster
set of design values of actions used for the verification of the structural reliability for a limit state considering the simultaneous influence of different actions

mark – ground

jord, berg eller fyllning på plats innan uppförandet av byggnadsverket. FÖRTYDLIGANDE: För EN 1997 inkluderar mark inte enbart jordskorpans yttre skikt, eller den mark som brukas i skogs- eller jordburks verksamhet. Mark inkluderar hela den volym som påverkas av byggnadsverket.
soil, rock and fill existing in place prior to the execution of construction works

nominellt värde för en geometrisk egenskap – nominal value of a geometrical property

värde av en geometrisk egenskap motsvarande dimensionerna specificerade i dimensioneringen. ANM: när lämpligt, nominellt värde av en geometrisk egenskap kan ersättas med en föreskriven fraktil av den statistiska fördelningen
value of a geometrical property corresponding to the dimensions specified in the design Note 1 to entry: Where appropriate, nominal values of geometrical properties can be replaced by a prescribed fractile of their statistical distribution.

nominellt värde – nominal value

värde som inte fastställs på statistisk grund utan baseras t.ex. på förvärvad erfarenhet eller på fysiska tillstånd
value fixed on a non-statistical basis; for instance, on acquired experience or on physical conditions

olyckslast – accidental action

last, vanligtvis med kort varaktighet men av betydande storlek, som sannolikt inte kommer att uppträda under den dimensionerande livslängden ANM: En olyckslast kan i många fall antas orsaka allvarliga konsekvenser såvida inte lämpliga åtgärder vidtas.
action, usually of short duration but of significant magnitude, that is unlikely to occur during the design service life Note 1 to entry: An accidental action can be expected in many cases to cause severe consequences unless appropriate measures are taken.

permanent last – permanent action

last som troligen kommer att verka under den dimensionerande livslängden och vars variation i storlek med tiden är liten, jämfört med medelvärde, eller monoton; i.e. den antingen ökar eller minskar till den når ett gränsvärde
action that is likely to act throughout the design service life and for which any variation in magnitude is either small, compared with the mean value, or monotonic; i.e. it either only increases or decreases, until it reaches a limit value

reparation – repair

åtgärder utförda för att bevara eller återskapa funktionen hos ett bärverk och som ligger utanför definitionen av underhåll
activities, beyond the definition of maintenance, performed to preserve or to restore the function of a structure

reprensentativt värde för en last – representative value of an action

värde av en last som används för att verifiera ett gränstillstånd ANM: Ett representativt värde kan vara det karakteristiska, samverkans, frekventa, eller kvasi-permanenta värdet (eller ett nominelt värde).
value of an action used for the verification of a limit state Note 1 to entry: The representative value can be the characteristic, combination, frequent, or quasi-permanent value (or a nominal value).

robusthet – roubustness

ett bärverks förmåga att motstå oförutsedda ogynnsamma händelser utan att erhåll skada som inte står i proportion till den händelse som orsakat skadan. FÖRTYDLIGANDE: I förklaringar i EN 1990, framgår att i de flesta fall så räcker dimensionering i enlighet med Eurokod, för att uppnå en tillräcklig robusthet, utan att kompletterande åtgärder vidtas. Dimensionering för att öka robustheten avser att minska sannolikheten för att få oproportionerliga konsekvenser eller att händelsen uppstår.
ability of a structure to withstand unforeseen adverse events without being damaged to an extent disproportionate to the original cause

underhåll – maintenance

åtgärder utförda under bärverkets livslängd för att se till att det uppfyller kraven på tillförlitlighet ANM. Åtgärder vidtagna för att återställa ett bärverk efter en olyckshändelse eller seismisk händelse innefattas normalt inte i begreppet underhåll.
set of activities performed during the service life of the structure so that it fulfils the requirements for reliability Note 1 to entry: Activities to restore the structure after an accidental or seismic event are normally outside the scope of maintenance.

utförande – execution

alla aktiviteter som ingår i det fysiska färdigställandet av byggnadsverket inklusive upphandling, kontroll och dokumentation. ANM: Termen omfattar arbete på byggplatsen; den kan också beteckna tillverkning av komponenter utanför byggplatsen och deras montering på byggplatsen. FÖRTYDLIGANDE: Termen kontroll kopplas här både till quality management och reliability.
all activities carried out for the physical completion of the work including procurement, the inspection and documentation thereof Note 1 to entry: The term covers work on site; it can also signify the fabrication of parts off site and their subsequent erection on site.

varaktig dimensioneringssituation – persistent design situation

normalt tillstånd för användning eller exponering av bärverket. ANM: varaktigheten för varaktig dimensionerings situation är i samma storleksordning som bärverkets dimensionerande livslängd.
normal condition of use or exposure of the structure Note 1 to entry: The duration of a persistent design situation is of the same order as the design service life of the structure.

variabel last – variable action

last som troligen kommer att verka under den dimensionerande livslängden och vars variation i storlek med tiden varken är försumbar eller monoton
action that is likely to occur during the design service life for which the variation in magnitude with time is neither negligible nor monotonic

verifierings fall – verification case

uppsättning med partialsäkerhetsfaktorer applicerade på last eller lasteffekt för verifiering av ett specifikt gränstillstånd.
set of partial factors applied to actions or effects of actions for verification of a specific limit state