info@ieg.nu

IEG 2.0

Nationell tillämpning av Eurokod

IEG 2.0

Standardens status

Eurokod är ett gemensamt ramverk som kan tillämpas i alla länder som omfattas av samverkan inom CEN. Det finns en stark rekommendation från EU att medlemsländerna ska använda Eurokod som ett lämpligt verktyg för verifiering av säkerhet, brukbarhet, beständighet och robusthet. Rekommendationen inkluderar att länderna ska hänvisa till Eurokod vid upphandling.

Direktiv 2004/18/EC anger ”A contracting authority ”may not reject a tender for works, products or services which comply with a national standard transposing a European standard.”

Förenklat innebär det att användning av Eurokod är ett godtaget sätt att uppfylla kraven i enlighet med byggdirektivet.  Eurokod är en gemensam referens standard. Om man väljer att inte direkt använda Eurokod så ska man visa att den tekniska lösningen motsvarar det som erhållits från Eurokod lösning.

 

 

Möjlighet till nationell anpassning, NDP

Varje nation äger själv beslutet om vilken säkerhetsnivå som ska tillämpas. Det innebär att alla krav i Eurokod som på ett eller annat sätt är kopplade till valet av säkerhetsnivå ska kunna anpassas nationellt. Motsvarande gäller faktorer som berör klimat och geologi där en nationell anpassning är nödvändig.

I Eurokod har dessa val identifierats som NDP (national determined parameters). De är tydligt listade i inledning till respektive Eurokod del och förväntan från EU är att varje nation ska publicera sina val i en nationell bilaga. Önskemålet är att om möjligt använda de i Eurokod angivna valen, eftersom det finns en strävan efter en större harmonisering mellan länderna.

Eurokod inklusive de nationella valen blir det som är gällande nationellt

NCCI – Non-Contradictory Complementary Information (Icke motstridig kompletterande information)

Eurokod öppnar för att nationellt komplettera Eurokod med nationella anvisningar om tillämpningen. Kravet är att informationen inte är motstridig mot det som står i Eurokod, utan ger en relevant komplettering.

Det innebär att Sverige nationellt kan formulera vägledande texter som underlättar tillämpningen av Eurokod. För EN 1997 (Eurokod Geoteknik)är ambitionen från IEG 2.0 att gemensamt inom branschen ta fram dessa vägledningar (tillämpningsdokument).