info@ieg.nu

Eurokod

Eurokod en gemensam konstruktionsstandard

IEG 2.0

Eurokod är en Europeisk konstruktionsstandard

Eurokoderna, våra gemensamma europeiska dimensioneringsstandarder för bygg- och anläggningsbranschen, sätter de gemensamma ramarna för hur man ska verifiera att kraven på säkerhet, bärförmåga, beständighet och robusthet är uppfyllda. Syftet med Eurokod är även att skapa en bas för upphandling på en öppen marknad, samt vara underlag för att ta fram harmoniserade tekniska produktspecifikationer.

Inom något år kommer andra generationen vara publicerad och börja användas i Sverige. Målet med andra generationen har varit att förbättra användarvänligheten, öka harmonisering och sätta ribban för tekniska lösningar utan att begränsa innovation/utveckling.

Målgruppen för Eurokod är den kompetente ingenjören, men hanteringen av krav och innehåll påverkar den slutliga konstruktionen och därmed samtliga aktörer.

Totalt består Eurokod av 10 olika standarder (se fig), som i sig kan bestå av flertalet delar. EN 1997 som hanterar Geoteknik omfattar 3 delar (och drygt 500 sidor).

Bakgrund Att skriva en standard som blir användbar, är inget som gå snabbt. Nationella traditioner, personliga åsikter, lagstiftning, olika geologi och klimat är bara några av de faktorer som gör att det bitvis blir långa diskussioner, även om tämligen självklara tekniska krav. Redan 1975 togs första initiativet av intresseorganisationer från industrin och akademin, för att få fram gemensamma dimensioneringsstandarder. En första serie med dokument togs fram och 1989 överfördes det pågående arbete till CEN efter ett beslut av EU och EFTA.

Förstandarderna, de sk. ENV publicerades 1998. Förstandarderna hade en gemensam bas men öppnade för nationella anpassningar i form av vald säkerhetsnivå, alternativa metoder och anpassningar. Direkt efter publiceringen av ENV så beslöt man att ENV skulle ersättas med EN, dvs fullvärdiga standarder med mindre möjlighet till nationella val. Det blev på nytt ett omfattande arbete som enligt plan skulle vara klart 2005, men det tog fram till 2011 innan publicering, implementering och övergångsperiod var klar.

Arbetet med att ta fram andra generationen av Eurokod avseende geoteknik, påbörjades omgående efter det att första generationen publicerades. Det har varit ett intensivt arbetet på Europanivå med starkt svenskt engagemang. Det är gör att branschen nu är redo att implementera andra generationen när Eurokod 7 väntas publiceras under 2024.

Illustrerar hu Euorkod utvecklats över tid