info@ieg.nu

IEG 2.0

Vår drivkraft och mål

Varför IEG 2.0?

Frågor som kräver samverkan

Hur kan vi säkerställa att nästa generation av Eurokod blir den ramstandard som Sverige vill ha? En standard som möjliggör att vi kan bygga säkra, innovativa, hållbara och robusta konstruktioner för framtiden utan onödig byråkrati, tidsspill och kostnad?

Eurokod den gemensamma europeiska konstruktionsstandard som inom några år ersätter tidigare regelverk kommer att påverka. I det dagliga arbetet så påverkas främst alla projektörer som använder Eurokods regelverk för att projektera tekniska lösningar.

Om man istället lyfter blicken och ställer frågan: -Vilka påverkas av de krav och val som görs i Eurokod, då är svaret – alla. För det är Eurokod som sätter ramen som bestämmer hur risken för fel ska begränsas samt hur det ska verifieras att byggnader och infrastruktur är säkra, tillräckligt tillförlitliga, funktionella och robusta. Det innebär att gemene man dagligen bara genom att bo, arbeta och förflytta sig, tvingas leva med effekterna av de val och krav som en begränsad grupp av personer nu gör.

Att det är ett samspel mellan många aktörer, genomsyrade diskussioner under 2020 då branschen beslöt att återetablera ett beprövat koncept – IMPLEMENTERINGSKOMMISSION FÖR EUROPASTANDARDER INOM GEOTEKNIK 2.0, (IEG) – för att gemensamt hantera utmaningen.

 

Tillförlitliga konstruktioner till rimligt pris

Konsekvensen av en bristfällig konstruktion styr vilka krav som ställs och omfattningen av kontroll. Eurokod ger flexibilitet i kravställandet, men vi behöver nationellt ha samsyn om hur flexibiliteten nyttjas. Att planera, bygga och underhålla konstruktioner i en hög konsekvensklass har en prislapp, som måste kunna motiveras utifrån konsekvensen. Det är ett val som berör samhället och den enskilde medborgaren. Därför kan det inte läggas på den enskilde byggherren, entreprenören eller konsulten att enbart välja ur ett mer företagsmässigt kortsiktigt perspektiv. 

Kravbilden blir allt mer omfattande där branschen förväntas hantera framtidens utmaningar med förändrat klimat, robusthet och hållbarhet (social, ekonomisk, ekologisk). Vilka val som görs påverkar inte enbart den som gör valet. Det behövs en samverkan och dialog.

Skapa förutsättningar för sund konkurrens. En gemensam tolkning från aktörerna underlättar upphandling och genomförande av konsultuppdrag och entreprenader.

Samverkan för implementering innebär att varje företags satsning bidrar till att få en väl implementerad andra generation av Eurokod, som gynnar det enskilda företaget och branschen.