info@ieg.nu
IEG 2.0

IEG Delområden

IEG 2.0

Pågående Delsområde

Delområdet ska utifrån rekommendationer från delområde A, genomföra konsekvensanalyser och formulera rekommendationer för tillämpning av Eurokod, för dimensionering och verifiering av dammkonstruktion i jord och berg.

Inom ramen för delområdet inkluderas preliminärt följande konstruktioner: Gruvdammar Vattenkraftsdammar Övriga dammar (kanaldammar, damm för skydd vid översvämning, fördröjningsmagasin etc.)

Vid uppstarten av delområdet kommer en slutlig lista med vilka typer av dammar som inkluderas, samt deras principiella uppbyggnad och funktion. För övriga dammar definieras vilka och på vilket sätt de ska inkluderas i arbetet. Detta görs i dialog mellan styr– och referensgruppen och styrelsen.

Delområdet hanterar följande specifika frågor: Underlag för att kunna skriva kapitel i EN 1997-3 för verifiering av dammar I nkluderar att identifiera vilka kompletteringar som krävs utöver det som hanterats inom delområde A respektive B1, B2 och B3. Avgränsa delområdets arbete genom att definiera vilka konstruktioner som inkluderas. Beröra följande frågor: tätkärna/dämmande funktion; Filter och stödfyllning; lastkombinationer(is, klimat, vatten); inre erosion; robusthet; konstruktionsteknikens effekt; reparation och underhåll (i samverkan med C-områdena); beständighet (yttre erosion). Plan för hur dimensionering och verifiering av dammar ska hanteras på kort och lång sikt. Detta kopplas till specifika regelverk och praxis avseende dammar som tillämpas idag. Detta inkluderar bl.a. Ridas och GRidas.

Delområdet ska utifrån rekommendationer från delområde A, genomföra konsekvensanalyser och formulera rekommendationer för tillämpning av Eurokod, för dimensionering och verifiering av undermarksbyggande i jord och berg. Inom ramen för delområdet inkluderas preliminärt följande konstruktioner: Bergtunnel, Bergrum, Cut-and-cover (i samverkan med B1).

Delområdet ansvarar för att definiera vilka konstruktioner som ska beröras inom delområdet och för dessa tillämpa Eurokod och ta fram rekommendationer för förtydliganden och fortsatt arbete. I det arbetet ingår även att definiera termen undermarksbyggande, samt att avgränsa i vilken omfattning ”micro-tunnlar” respektive sänktunnlar ska inkluderas.

Delområdet hanterar följande specifika frågor: Underlag för att kunna skriva kapitel i EN 1997-3 för verifiering av undermarksbyggande Inkluderar att identifiera vilka kompletteringar som krävs utöver det som hanterats inom delområde A respektive B1, B2 och B3. Definiera vilka konstruktioner inkluderas i undermarksbyggande [avgränsning] Definiera termen undermarksbyggande Beröra följande frågor: förstärkt berg (i samverkan med BI förstärkt berg slänt); tät o otät konstruktion (i samverkan med A5); stabilitet respektive deformationer berg; metoder för att prova och undersöka; bergsprängning; uttagsmetodens effekt; Underhåll och reparation; beständighet. Plan för hur dimensionering och verifiering av undermarksbyggande ska hanteras på kort och lång sikt. Detta kopplas till specifika regelverk och praxis avseende berg som tillämpas idag.

Delområdet ska utifrån rekommendationer från delområde A, genomföra konsekvensanalyser och formulera rekommendationer för tillämpning av Eurokod, för dimensionering och verifiering av slänt – bank på/i jord och berg.

Inom ramen för delområdet inkluderas följande konstruktioner: ”naturliga” slänter, bank, skärning, schakter.

Delområdet hanterar följande specifika frågor: Stabilitet

Delområdet ska utifrån rekommendationer från delområde A, genomföra konsekvensanalyser och formulera rekommendationer för tillämpning av Eurokod, för dimensionering och verifiering av grundläggning på jord och berg.

Inom ramen för delområdet inkluderas följande konstruktioner: Plattor, Pålar, Jordförstärkning (KC-pelare, massatabilisering, inblandningspelare, packning, vertikaldräner, jetinjektering (hållfasthet), stenpelare, ”ridig inclusion”)

Delområdet hanterar följande specifika frågor: Bärighet

 

Delområdet ska utifrån rekommendationer från delområde A, genomföra konsekvensanalyser och formulera rekommendationer för tillämpning av Eurokod, för dimensionering.

Inom ramen för delområdet inkluderas följande konstruktioner:
Spont (stålspont, berlinerspont), Andra stödkonstruktioner (slitsmur, sekantpålar), stödmur (Prefab mur, kall mur), Armerade konstruktioner (Gabioner, armerad jord, Geotextil uk. Bank), Jordspikning, Förstärkt berg slänt. och verifiering av stödkonstruktioner i jord och berg.

Delområdet ansvar för att ta fram rekommendationer avseende utvalda specifika frågor såsom jordtryck

Delområdet ska utifrån Eurokod formulera generella principer för dimensionering av åtgärder avseende kontroll av vatten som sedan appliceras i B1 till B5. Behov (omfattning) av en åtgärd erhålls från respektive konstruktion (säkerställa SLS, ULS, beständighet). Tydliggör koppling till EN 1997-1, 10 med inspektion, kontroll, uppföljning.

Inom ramen för delområdet inkluderas följande grupper av åtgärder: Åtgärd för att ändra permeabilitet (tätning), Barriärer (tätspont), Reglering av vatten (dränering, infiltration).

Delområdet hanterar följande specifika frågor: Tydliggör koppling till EN 1997-1, 10 avseende inspection, supervision, monitoring och maintenance. Tydliggör applicering av EN 1997-3, 12 Groundwater control

Delområdet omfattar frågeställningar relaterade till hantering och verifiering av data formulerade i EN 1997 och EN 1990.

De rekommendationer som delområdet formulerar kommer att vara styrande för arbetet inom flertalet av de andra delområdena.

Delområdet hanterar förändringar inom följande huvudgrupper:

– Geotekniska modeller

– Härlett till dimensionerande värde

– Geometriska egenskaper

– ”Ground investigation”

– Ground investigation report (MUR)

– Processen samla in data, lagra och redovisa

Delområdet hanterar frågeställningar relaterade till olika sätt att verifiera en konstruktion.
De rekommendationer som delområdet formulerar kommer att vara styrande för arbetet inom flertalet av de andra delområdena.

Delområdet hanterar förändringar inom följande huvudgrupper:
 Beräkningsmodell
 Olika sätt att verifiera brott– och bruksgräns
 Olika sätt att verifiera upplyft och hydraulisk bottenupptryckning
 Partialkoefficientmetoden
 Numeriska analyser

Delområdet omfattar hantering av grundläggande frågeställningar, relaterade till de baskrav som formuleras i EN 1990 och EN 1997.
De rekommendationer som delområdet formulerar kommer att vara styrande för arbetet inom flertalet av de andra delområdena.

Delområdet hanterar förändringar inom följande huvudgrupper:
 Allmänt avseende omfattning och tillämpning av Eurokod
 Grundläggande principerna för tillämpning av Eurokod
 Tillförlitlighet enligt EN 1990 och EN 1997
 Laster
 Nya begrepp som introduceras i 2:a generationen
 Generella frågor relaterade till vatten.

IEG 2.0

Avslutade Delsområde