info@ieg.nu
IEG 2.0

Om IEG

IEG 2.0

Vad gör vi?

IMPLEMENTERINGSKOMMISSION FÖR EUROPASTANDARDER INOM GEOTEKNIK 2.0, (IEG) är en ideell förening, som har till uppgift att initiera, samordna och utföra arbete som krävs för implementering av europeiska beräkningsstandarder (eurokoder) inom Geoteknikområdet.

Föreningen har tre långsiktiga mål;

  1. säkerställa att det tas fram nödvändiga hjälpmedel i form av anpassade handböcker o. dyl
  2. höja kunskapsnivån om standardernas innehåll
  3. ta fram underlag till nationella bilagor.

IEG 2.0 är en samverkan mellan myndigheter, byggherrar, konsulter, entreprenörer, akademi och leverantörer.

Grundtanken med samverkan i IEG 2.0 är att:

Använda resurser effektivt. Varje enskilt företag/organisation har inte de ekonomiska/personella resurserna att själva genomföra nödvändigt analysarbete samt ta fram relevanta vägledningar.

Ta nytta av teknisk kompetens. Den som har bäst teknisk kompetens inom ett givet område bör vara den som gör analysen av aktuell frågeställning och tar fram förslag till vägledning för tillämpning.

Skapa förutsättningar för sund konkurrens. En gemensam tolkning från aktörerna underlättar upphandling och genomförande av konsultuppdrag och entreprenader.

Dessutom så förväntas IEG 2.0 bidra till att:

  • Skapa branschgemenskap där kunskap och erfarenheter delas.
  • Skapa förutsättning för utveckling, för såväl bransch, enskilda företag och individ.
  • Effektivt nyttjande av teknisk kompetens och resurser för ett gemensamt mål.