info@ieg.nu
IEG 2.0

A1:4 Omfattning Eurokod

IEG 2.0

A1:4 Omfattning Eurokod och nya begrepp

Ansvarigt delområde

A1 Baskrav

Projektgrupp

Beatrice Lindström, HardRock Engineering
Catrin Edelbro, Itasca
Johan Spross, KTH

Kontaktperson delområdet: Marie Westberg Wilde

Syfte

Syftet med projektet är att genomföra en övergripande, holistisk studie kring omfattning och nya begrepp i 2:a generationen av Eurokod. Eftersom resultat och innehåll från projektet kommer vara underlag för framtida svenska tillämpningsdokument så ska var och en av punkterna nedan vara möjlig att inkludera i kommande tilläpmpningsdokument.

  1. Det nytillkomna kravet att EN 1997 ska appliceras för geokonstruktioner skaper ett behov av att tydligt definiera vilka konstruktioner som är att betrakta som geokonstruktion. Ett exempel är bergtunnel som inte specifikt hanteras av EN 1997-3, men då det är en geokonstruktion så ska EN 1997-2 och EN 1997-1 tillämpas.Projektet ska klargöra vilka konstruktioner som är att betrakta som geokonstruktion, utöver de specifika tillämpningar som hanteras av EN 1997-3. Projektet bör identifiera vilka typer av geokonstruktioner som kräver kompletterande vägledningar för att hantera krav på konstruktioner som inte omfattas av EN 1997-3. Eventuella parallella processen och arbeten som sker på Europanivå ska anges för de geokonstruktioner som kräver kompletterande vägledningar. Ett huvudfokus ska vara på bergtunnlar.
  2. Projektet bör beskriva och skapa en visuell bild över hur informationshanteringen avseende data i processen beskrivs i 2:a generationen av Eurokod (EN 1997-2, 1.1.2:).
  3. Projektet ska beskriva hur ombyggnad och tillståndsbedömning av befintliga bärverk beskrivs enligt de nya kraven (EN 1990, 1.1 (5)) och analysera hur detta skiljer sig från dagens praxis. Projektet bör rekommendera om kompletterande vägledning bör göras.
  4. Projektet ska föra en dialog angående verifiering av antaganden och koppla till och ge en vägledning av förslaget om cerifiering av geotekniker (EN 1990, 1.2 och EN 1997-1,1.3).
  5. Av alla nya begrepp så ska robusthet vara i primärt fokus eftersom den bidrar till ytterligare ett perspektiv som ska inkluderas i verifieringen av ett bärverk. Projektet ska beskriva det nya perspektivet robusthet och hur detta hanteras enligt 2:a generationen av Eurokod (EN 1990, 1.1; 1.1.3.29 och 4.4 samt EN 1997-1, 4.1.4). Projektet bör rekommendera om kompletterande vägledning bör göras.
  6. Ett annat begrepp som är av stor betydelse, eftersom det är ett nytt tillkommande krav, är hållbarhet och att konstruktionen ska dimensioneras med ett hållbarhetsperspektiv (EN 1990, 3.1.2.31, 4.7 och EN 1997-1, 4.1.7). Projektet ska beskriva nya kodens krav och identifiera eventuella motstridigheter. Projektet ska ge förslag på relevanta krav som underlättar och gör det möjligt att ta hänsyn till vid projektering som ett underlag till nationell vägledning.
  7. För benämningen beständighet (Durability) ska projektet klargöra för olika typer av konstruktioner där det finns behov av ökad tydlighet avseende hur beständighet ska hanteras (EN 1997-1, 4.1.6).
  8. Projektet ska skapa en vägledning i vad som ska hanteras angående påverkan av yttre faktorer/miljö enligt nya koden (EN 1990, 6.1.4 och EN 1997-1,4.3.1.4.).
  9. För övriga nya begrepp (livslängd (EN 1990, 3.1.2.10 och EN 1997-1, 4.1.5) och omgivningspåverkan (EN 1997-1, 10.4) ska den nya kodens innehåll beskrivas och en initiell konsekvensanalys av förändringen genomföras.

Förväntat resultat

Beskrivning och vägledning i omfattning, tillämpning och nya begrepp i 2:a generationens Eurokod samt förslag till innehåll i framtida svenska tillämpningsdokument.

Resultat

Arbetsrapport publicerad på IEGs insida

IEG AR 2023_1 Omfattning Eurokod