info@ieg.nu
IEG 2.0

A2:3 Numerisk analys

IEG 2.0

A2:3 Förstudie Numerisk Analys

Ansvarigt delområde

A2 Verifiering

Projektgrupp

Mats Olsson, Chalmers
Fredrik Perman, Itasca

Kontaktperson delområde A2: Anders Beijer

Syfte

Skapa och presentera en översikt över hur dimensioneringsberäkningar med numeriska metoder går till enligt det reviderade systemet, samt demonstrera vilka huvudsakliga skillnader som finns i jämförelse med dagens svenska praxis.

Förväntat resultat

  1. Flödesschema över systemet för numerisk analys i förslaget på reviderad Eurokod, inklusive hur konstruktionens säkerhet garanteras genom användning av partialkoefficienter.
  2. Översiktlig genomgång av hur ändringarna i systemet påverkar olika konstruktioner. Konstruktioner i både jord och berg beaktas.
  3. Preliminär bedömning av huruvida systemet kommer ge rimliga designlösningar vid dimensionering med numeriska metoder, baserat på de beräkningar som utförts.
  4. Förslag på hur detta studeras vidare i fördjupningsprojekt inom A2 (generella principer) och/eller B-projekt (tillämpningsdetaljer för olika konstruktionstyper) för att få en enhetlig hantering.

Resultat

Arbetsrapport  publicerad på IEGs insida

IEG AR 2021_5 Numeriska modeller