info@ieg.nu
IEG 2.0

A2:7 Provning

IEG 2.0

A2:7 Begreppet provning

Ansvarigt delområde

A2 Verifiering

Projektgrupp

Magnus Ruin, Nordic Geoconstruction

Anders Beijer-Lundberg, ELU

Kontaktperson delområde A2: Johan Spross

Syfte

Projektet syftar till att dels skapa en helhetsbild för hur begreppet provning (Testing) används i den reviderade koden, dels specifikt utreda provningens möjliga användning som egen verifieringsmetod av gränstillstånd eller hjälp vid verifiering med andra metoder. Rekommendationer behöver tas fram för vilka konstruktionstyper som denna verifieringsmetod kan vara aktuell, och i förekommande fall ge rekommendationer för behövliga detaljstudier i B- projekten.

Förväntat resultat

  1. Redogörelse av vad Eurokoden avser med begreppet provning.
  2. Tydliggörande av hur provning kan användas för verifiering av gränstillstånd, och som del av en verifiering av gränstillstånd tillsammans med andra metoder.
  3. Slutsats om vilka konstruktionstyper som provning kan vara en lämplig verifieringsmetod för.
  4. Rekommendation på vilka frågeställningar som IEG bör studera vidare avseende provning.
  5. Lista med frågor som behöver samköras med A1 och A3 för att säkerställa hela systemet.

Resultat

Arbetsrapport förväntas publiceras under januari/februari 2024